Semestrálna práca nemusí byť nočná mora

od autora: | 8 marca, 2021

Takmer každý študent vie, čo je seminárna práca, ale iba niektorí majú možnosť sa na školách stretnúť s pojmom semestrálna práca. V podstate sa jedná o seminárnu prácu, ktorá má väčší rozsah a väčšiu váhu pri známkovaní. Seminárne práce sa zväčša odovzdávajú v priebehu školského roka, kým semestrálna práca sa píše maximálne jedna za rok na danom predmete a odovzdáva sa až na konci semestra. Rozdiel môžeme vidieť aj vo väčšej náročnosti v semestrálnych prácach. Školitelia sa snažia práce hodnotiť prísnejšie, nakoľko ako bolo spomínané, majú tieto práce vyššiu váhu pri udeľovaní konečnej známky.

Ako má vyzerať semestrálna práca?

Semestrálna práca s dobrou literatúrou
Praktická časť semestrálnej práce

Mnoho študentov nevie, ako sa píše semestrálna práca. Je to najmä z dôvodu, že nedostanú celkové inštrukcie od svojich učiteľov, pretože tí to považujú za jednoduché zadanie. Neuvedomujú si, že každý študent píše semestrálnu prácu možno prvý raz v živote, a teda nemá potrebné informácie o tom, ako sa má s písaním semestrálky začať. Je potrebné si v úvode semestrálnej práce vysvetliť základné informácie o riešenej téme. Ak by mal študent za tému Marketingové trendy v online marketingu, zameral by sa najprv na definovanie marketingu, následne na online marketing a potom na súčasné trendy. Na to všetko môže získavať informácie z odbornej domácej a zahraničnej literatúry, napr. Kotler, Keller či iní známi autori, ktorí sa tejto problematike venujú. Pre sociálnu prácu a témy v semestrálnych prác v tejto oblasti je vhodné vyhľadať publikácie napr. od Vágnerovej, ktorá je veľmi známa svoju širokou publikačnou činnosťou v tejto oblasti. 

Teória semestrálnej práce

V teoretickej časti by mali študenti sa snažiť pracovať s literatúrou. Je potrebné mať dobre zmapované, aké štýly uvádzania odkazov v parafrázach a citáciách uznáva daná škola. V niektorých prípadoch je potrebné uvádzať zdroje v poznámke pod čiarou, inokedy sa uvádza priezvisko autora a rok vydania publikácie. Každá škola má svoje vlastné pravidlá, pričom však vychádzajú z príslušných ISO noriem pre citovania a parafrázovanie. Niekedy býva semestrálna práca celá len v rámci teórie, inokedy zasa je napoli s praktickou časťou. Je to závislé od predmetu, školiteľa a samozrejme od školy. Vždy je potrebné sa dohodnúť, poradiť so školiteľom, aby študent vypracoval zadanie podľa očakávania jeho učiteľa. On je totiž ten, ktorý rozhoduje o známke, ktorá bude študentovi pridelená. 

Praktická časť semestrálnej práce

Študenti v praktickej časti majú vytvoriť svoj vlastný projekt v podobe prieskumu, analýzy alebo návrhu nariešenie. V praktickej časti študent prináša nové poznatky do riešenej problematiky.